Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand

Contact
Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of andere kunt u ons contacteren:

Per email: info@bagazoo.com

Per brief op het volgende adres:
Camap-Bagazoo

Beemdstraat, 29

1601 Ruisbroek

België

Ondernemingsnummer: BE 0891.322.607

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en www.bagazoo.com, integraal eigendom van indio BVBA (hierna "Bagazoo"). Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website www.bagazoo.com veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Bagazoo behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

1. Prijzen
De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is, zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendingskosten.

2. Bestelling
De bestelling is slechts definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de vermelde prijs door de koper. Bagazoo verbindt zich ertoe de bestelling te bevestigen via electronische weg na ontvangst van betaling. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart u verantwoordelijk te zijn voor de aankoop.

3. Levering
Bagazoo verbindt zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling en indien alle producten voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal Bagazoo u op de hoogte stellen van de status van de bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn aankoop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Bagazoo. U bent verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen en bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart u genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

4. Teruggave
Bij de aankoop van producten bij Bagazoo heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan bagazoo te retourneren, conform de door Bagazoo instructies:

Bij uw bestelling is een formulier gevoegd met uitleg over de te volgen procedure voor teruggave. Gelieve ons echter eerst te contacteren, zo maken wordt uw retour sneller afgehandeld dan dat u dit doet zonder contact op te nemen. De retourkosten worden terugbetaald door Bagazoo door middel van een tegoedbon. Artikelen aangekocht tijdens koopjesperiodes komen niet in aanmerking voor het terugkrijgen van de transportkosten voor de retour, maar worden wel teruggenomen indien aan alle voormelde voorwaarden zijn voldaan. De goederen dienen in originele staat, ongebruikt en in de originele verpakking aan te komen bij Bagazoo voor u aanspraak kan maken op terugbetaling.

Indien aan alle voorwaarden voldaan verbindt Bagazoo zich ertoe het volledige aankoopbedrag terug te storten binnen de 15 kalenderdagen.

5. Privacy
Bagazoo verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden en uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele acties, met uitzondering van de entiteiten die onderdeel zijn van Bagazoo. Bagazoo respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Bagazoo ter consultatie, wijziging of verwijdering. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties door Bagazoo kan u een brief schrijven met uw beslissing naar het volgende adres: Camap - Bagazoo, Beemdstraat, 29 1601 Ruisbroek, België..

6. Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden door Bagazoo gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Bagazoo in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

7. Garantie
De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Voor zover toepasbaar zijn de garantietermijnen steeds vermeld bij de productomschrijving. In geval van twijfel zal de mening van de leverancier van Bagazoo bepalend zijn. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. De klant dient aandachtig de garantievoorwaarden van de producent door te nemen voor het eerste gebruik van het product.

8. Geschillen en toepasselijk recht
Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op info@bagazoo.com en zullen binnen de 5 werkdagen worden behandeld. Geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

9. Auteursrechten
De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve bezit van Bagazoo en beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Verder is alle inhoud op deze website, zoals tekst, grafiek, logo’s, pictogrammen, beelden, merknamen het bezit van Bagazoo of haar leveranciers en beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten. De leverancier en auteur van de softwaretoepassing voor "osCommerce", worden gebruikt onder de GNU General Public License en alle origineel auteurschap en het krediet voor osCommerce blijven de intellectuele rechten van www.oscommerce.com. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van Bagazoo.